سبک های معروف نقاشی

سبک های نقاشی می توانند با روشهای بکارگیری و یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می دهد دارند، مشخص شوند. سبک های معروف عبارتند از:

·         رئالیسم (واقع گرایی)

·         امپرسیونیسم (برداشت گرایی)

·         پوینتولیسم

·         هنر ابتدایی

·         کوبیسم (حجم گری)

·         مدرنیسم (نوگرایی)

·         آبستره (انتزاعی)

·         پست مدرنیسم (فرا نوین)

·         آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)

·         ساختار گرایی

·         کتاره سخت

·         گرافیتی

·         نقاشی اصیل ایرانی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی حاتمی  |